React continues to dominate the front-end landscape

“React continues to dominate the front-end landscape, and 2017 provided one of the most anticipated releases yet with version 16. It includes the fiber architecture which enables asynchronous UI rendering. This release also makes it much easier to manage unexpected application failures by providing error boundaries along with many other features.” @TreyHuffine https://levelup.gitconnected.com/a-recap-of-front-end-development-in-2017-7072ce99e727

Java wariacje z ciągiem Fibonacciego

Zadanie Utwórz rekurencyjna metode obliczajaca ciag Fibonacciego, zdefiniowany dla elementu fibonacci(n) jako sume fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) przy załozeniu, ze fibonacci(1) i fibonacci(2) maja odpowiednio wartosci 1 i 2. Ciąg Fibonaciego In mathematics, the Fibonacci numbers are the numbers in the following integer sequence, called the Fibonacci sequence, and characterized by the fact that every number... Continue Reading →

Java – Suma kolejnych liczb całkowitych od 5 do 1000

Zadanie 1. Suma kolejnych liczb całkowitych od 5 do 1000 Sumowanie – operacja dodawania ciągu liczb, której wynikiem jest suma. Jeśli liczby są dodawane kolejno od lewej do prawej to pośrednie wyniki nazywa się sumami częściowymi lub cząstkowymi. Sumowane liczby (zwane składnikami) mogą być całkowite, rzeczywiste lub zespolone. Oprócz liczb sumowaniu mogą podlegać również inne... Continue Reading →

Interfaces in Java – slideshare tutorial

Tutoriale jak definiować i używać interfejsów w Java oraz czym się różni interfejs od abstract class. Interface in Java Introduction to Interface Multiple Inheritance – Example Why Interfaces are needed Java's Interface Concept Syntax Semantic Rules for Interfaces Example: An Interface for Shape Classes Extending Interface Abstract class and Interface Benefits of Interfaces Java's Most... Continue Reading →

Java – przykład z konstruktorami

Przykład na dedykowany konstruktor Zadeklaruj klasę Sloik zawierającą pole Dzem dzem, dedykowany konstruktor inicjujący wszystkie zadeklarowane pola i metody: otworz zamknij czyOtwarty Następnie utwórz obiekt klasy Sloik i napełnij go wybranym rodzajem dżemu, operacje powtórz dla wszystkich rodzajów dżemów. Uwaga: nakładanie dżemu do zamkniętego słoika lub pozostawienie słoika nie zamkniętego może prowadzić do zepsucia się... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑